Általános Szerződési Feltételek

I. A weboldal üzemeltetője, az értékesítést végző társaság:

Ezt a weboldalt Dósa Gergely egyéni vállalkozó – továbbiakban a tulajdonos – működteti.

A tulajdonos adatai:

  • Dósa Gergely egyéni vállalkozó
  • Adószám: 54653791-1-33
  • Vállalkozási nyilvántartási szám: 52338337
  • Székhely: EU, Magyarország, 2461 Tárnok, Szabadság utca 72.
  • Telefonszám (megrendelésre leadására nem szolgál!): +36303959484
  • E-mail cím: info@gyogytorna.hu – vagy használja a kapcsolattartó űrlapot

II. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

A tulajdonos által a weboldalon forgalmazott áruk részletes jellemzői a termékre kattintva tekinthetők meg. A termékről készült képek csak tájékoztató jellegűek, azok eltérhetnek a termékleírásban foglaltaktól.

III. Vételár, fizetési feltételek:

A kiválasztott termékre kattintva tekintheti meg a termék árát (bruttó ár). A termék ára a megrendelés elküldésekor hatályos, a weboldalon közzétett áron történik.

A megrendelt termékek árát minden esetben banki átutalással kell teljesíteni a megrendeléskor megadott e-mail címre érkezett elektronikus számla ellenében. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk.-ben, gazdálkodó szervezetek közötti jogviszonyra meghatározott mértékű.

IV. Szállítási feltételek és költség:

A kiszállítás az egész ország területén a megrendelés űrlapon feltüntetett összegbe kerül. A készleten lévő termékek esetében Szállítási határidők:

  • beérkezett és visszaigazolt rendelés esetén a visszaigazolást következő 3 munkanapon belül
  • ettől eltérő esetben (pl. nincs raktáron, egyedi kérés, stb.) a visszaigazolás során pontosítható a szállítás

A szállítás munkanapon 8-16 óra között történik az Ön által megadott címre, előzetes egyeztetés nélkül. Kérjük, hogy olyan szállítási címet jelöljön meg a megrendelésnél, ahol Ön vagy megbízottja a csomag átvételéről gondoskodni tud.

V. Elállási jog

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. K.(II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

Az elállási jog gyakorlásának feltételei:

„4. §. (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy az értékesítő a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Ha az értékesítő nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;f) szerencsejáték-szerződés esetében.

6. § (1) Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben az értékesítő által nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja. (2) A fogyasztó az értékesítőnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. Az értékesítő azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és az értékesítő előzetes megállapodásán alapul. Az értékesítő köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

7. § (1) A felek eltérő megállapodása hiányában az értékesítő a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. (2) Ha az értékesítő a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése az értékesítőt nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. (3) Ha az értékesítő a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek az értékesítőt terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről az értékesítő egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.”

Társaságunk székhelye, ahol a fogyasztó a kifogásait érvényesítheti: a weboldal üzemeltetője

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet utasításai az irányadóak.

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 49/2003. (VII.30.) GKM jogszabályban foglaltak az érvényesek.

VII. Megrendelés esetén adatkezelési tájékoztató

A megrendeléssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a tulajdonos nyilvántartásba vegye és kezelje az 1992. évi LXIII. törvény előírásai szerint, valamint a jövőben termékeivel, akcióival kapcsolatos információkat juttasson el Önnek. Az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja. Érvényesek továbbá az Adatkezelési tájékozató-ban ismertetett információk.

VIII. Megrendelés

A megrendelést a megfelelő űrlap kitöltésével tudja eljuttatni a tulajdonoshoz. A Megrendelései elküldését követően a rendelés beérkezéséről automatikus értesítést küldünk Önnek e-mailen. A tulajdonos ezt követően kezdi meg az Ön megrendelésének tényleges feldolgozását. A rendeléseket a rendelkezésre álló készlet erejéig teljesítjük. A beérkezett rendelések feldolgozása után Önt egy újabb e-mailben értesítjük a megrendelése elfogadásáról, vagy, ha bizonyos termékek átmeneti készlethiány miatt nem szállíthatók. A megrendelések minden esetben a naponta frissítésre kerülő készletinformációk alapján történik, amely tájékoztató jellegű. Amennyiben a megrendelt termék a kért mennyiségben nincs készleten, úgy erről a visszaigazolásunkban tájékoztatjuk, megadva annak lehetőségét, hogy a megrendelését előrendelésként fenntartsa és ezt a tulajdonoshoz visszaküldje. A termék(ek) beérkezéséről e-mailben értesítjük.

A megrendelése visszaigazolásától számított 24 órán belül lehetősége van a megrendelése visszavonására. Ezt követően a megrendelése alapján megkezdjük a szállítási feltételek szerinti kiszállítást. Ajánlati kötöttségünk a megrendelt termékek vonatkozásában az Ön megrendelése általunk történő visszaigazolását követő 24 óra.

Ha bármilyen ezen webhelyre vonatkozó adattal, tartalommal vagy vizuális megjelenéssel kapcsolatos kérdése, megjegyzése vagy panasza van kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az erre a célra kijelölt elérhetőségünkön keresztül!